Novi veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2

Novi veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2

Razprodano!

Pri Založbi Reforma smo za Vas pripravili strokovno izdajo s področja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter poklicnega zavarovanja in sicer:

Novi veliki komentar Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2.

Avtorji komentarja so priznani strokovnjaki s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja RS:

 • Marijan Papež univ.dipl.prav., generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 • Jože Kuhelj univ.dipl.prav., namestnika generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 • Anton Dobrina univ.dipl.prav, je zaposlen kot vodja službe za razvoj in proučevanje na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Irena Štrumbelj Trontelj, univ.dipl.prav, je zaposlena kot svetovalka pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 • Dr. Andraž Rangus, zaposlen na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
 • Mitja Žiher, univ.dipl.prav., zaposlen na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Namen novega zakona, ki je začel veljati s 1.1.2013 je predvsem prilagoditi pokojninski sistem spremenjenim demografskim razmeram in razmeram na trgu delovne sile v Sloveniji, zaustaviti nadaljnje padanje pokojnin iz obveznega zavarovanja, spodbujati delovno aktivnost prebivalstva tudi po izpolnjevanju pogojev za upokojitev, prilagoditi sistem poklicnega zavarovanja novim razmeram na trgu delovne sile (bivši sistem štetja zavarovalne dobe v povečanem trajanju t.i. beneficirana doba oziroma obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje), večjo preglednost sistema pokojninskega zavarovanja.

Nekatere bistvene novosti, ki jih prinaša nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju:

 • Razširjen krog zavarovancev z drugimi oblikami dela (vsako delo šteje)
 • Drugačni pogoji za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine
 • Nov način izračunavanja valorizacijskih količnikov
 • Novo vrednotenje zavarovalne dobe (odstotek za odmero pokojnine)
 • Pokojninska doba brez dokupa
 • Predčasna pokojnina
 • Spodbude zaradi odlaganja uveljavitve starostne pokojnine
 • Širši krog upravičencev do delne pokojnine
 • Možnost delnega reaktiviranja tudi za samozaposlene, družbenike in kmete
 • Izplačilo 20% starostne ali predčasne pokojnine zavarovancem, ki ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine ostanejo še naprej v zavarovanju v nespremenjenem obsegu pri zavodu
 • Spremembe pri določanju osnov za plačilo prispevkov
 • Spodbude delodajalcem za zaposlovanje starejših in mlajših delavcev
 • Olajšave za podjetnike, ki prvič registrirajo samostojno dejavnost
 • Uvedba osebne informativne evidence

Avtorji komentarja so priznani strokovnjaki s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja RS:

 • Marijan Papež univ.dipl.prav., generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kjer je zaposlen od leta 1986. V letu 2009 je bil imenovan v krovno delovno skupino za pripravo ZPIZ-2 in kasneje tudi v delovno skupino. Kot strokovnjak za področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je aktivno sodeloval tako v postopku priprave kot tudi v postopkih sprejemanja pri na referendumu padlem in pri sedaj že veljavnem ZPIZ-2. Po sprejetju ZPIZ-2 je vodil in sodeloval pri številnih predavanjih, seminarjih, posvetih, delavnicah, za najrazličnejši krog slušateljev (strokovni delavci v zavodu, direktorji, pravniki, kadrovski delavci in ostali predstavniki delodajalcev, sindikatov, upokojencev, zdravniki in drugi)…
 • Jože Kuhelj univ.dipl.prav., vrsto let je opravljal funkcijo svetovalca generalnega direktorja na področju izvajanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, od leta 2005 naprej pa opravlja funkcijo namestnika generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Sodeloval je pri pripravah zakonodaje s tega področja v zadnjih petintridesetih letih, je član več delovnih skupin pri pripravi novih zakonskih rešitev, objavil je številne članke in prispevke v strokovnih, poljudnih časopisih in revijah ter ne nazadnje je avtor in soavtor vrsto strokovnih knjig s tega področja, komentarjev, pojasnil zakona itd.
 • Anton Dobrina univ.dipl.prav, je zaposlen kot vodja službe za razvoj in proučevanje na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na zavodu je zaposlen od leta 2000 dalje, kjer deluje na različnih področjih izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V okviru delovnih nalog je delal na področju izvajanja mednarodnega zavarovanja in sodeloval v projektih EU pri pripravi slovenske pokojninske zakonodaje za izvajanje po vstopu Republike Slovenije v EU. Kot strokovnjak sodeluje v strokovnih skupinah pri pripravi zakonodaje s področja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 • Irena Štrumbelj Trontelj, univ.dipl.prav, je zaposlena kot svetovalka pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kjer že več kot 23 let dela na področju zavarovancev pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vodenja matične evidence, določanja osnove za plačevanje prispevkov in sistema pobiranja prispevkov ter vzpostavitve in vzdrževanja enotne metodologije evidenc vseh deležnikov. Sodeluje pri razvoju sistema in povezovanju z drugimi področji tako v okviru pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot tudi drugih obveznih socialnih zavarovanj in z davčnim področjem.
 • Dr. Andraž Rangus, zaposlen na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. V okviru svojega dela na MDDSZ je že od začetka deloval na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, delovnih razmerij ter mednarodnih zadevah z omenjenih področij. Leta 2010 je aktivno sodeloval pri pripravi reforme, ki je bila 2011 zavrnjena na referendumu. V letu 2011 je tudi postal vodja Sektorja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter leta 2012 vodil strokovno skupino na področju priprave reforme ZPIZ-2. Sodeloval je pri pripravi strokovnih publikacij ter kot predavatelj sodeloval tako na domačih kot mednarodnih konferencah.
 • Mitja Žiher, univ.dipl.prav., zaposlen na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, kjer je podsekretar na Direktoratu za delovna razmerja in pravice dela. V okviru svojih delovnih nalog je sodeloval pri pripravi pokojninske reforme in bil eden izmed odgovornih za strokovno pripravo predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) iz leta 2012 ter iz leta 2010, je vladni predstavnik v Svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Prav tako je eden izmed avtorjev številnih izdaj na temo pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Avtorji so v obsežno strokovno izdajo, poleg komentarja novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 vključili tudi prakso izvajanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Vsak naročnik bo prejel poleg knjige (trda vezava) tudi elektronsko verzijo (e-book), ki se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (winows, mac, linux, iphone, android…) Program vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah in ne nazadnje tudi izpis želenega dela knjige.

Razprodano – V PONATISU!

 

Cena priročnika je 224,22 EUR
(Cena ne vključuje DDV)