Velika pravna knjiga vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih s komentarjem k posameznim vzorcem

Velika pravna knjiga vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih s komentarjem k posameznim vzorcem

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Vsi vzorci so usklajeni z novim Zakonom o delovnih razmerjih in reforme trga dela, z vsemi zakonodajnimi zahtevami ter direktivami EU!
Sistematično in urejeno po Zakonu o delovnih razmerjih!
Avtor mag. Darko Krašovec, strokovnjak na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi. Je član različnih izpitnih komisij s področja delovnega prava, sodeloval je tudi kot član delovnih skupin vlade za sprejemanje zakonodajnih predlogov in drugih aktov Evropske unije. Vodil je mnoge predstavitve, posvete, konference in strokovne seminarje na temo delovnih razmerij. Je avtor številnih strokovnih priročnikov in člankov s področja delovnega prava, ter avtor priznane strokovne izdaje – Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela.

Velika pravna knjiga vzorcev po Zakonu o delovnih razmerjih s komentarjem k posameznim vzorcem, (E-priročnik) je sistematična zbirka vzorcev s komentarjem, usklajenih z novo delovno pravno zakonodajo. Strokovni priročnik je namenjen tako direktorjem, računovodjem, pravnikom, zaposlenim v kadrovskih in splošnih službah, podjetnikom posameznikom, zaposlenim v javni upravi, sindikatom kot tudi vsem tistim, ki nimate kadrovske službe, pravne službe in ki vam zmanjkuje časa za pripravo in sestavo vseh predpisanih pogodb, sklepov, aktov, opozoril, vlog, odredb, zahtev, tožb, objav, ocen, aneksov, zapisnikov, prepovedi itd., po veljavni zakonodaji.
V priročniku boste med drugim našli:
AKTI DELODAJALCA
• Akt o organizaciji in sistemizaciji
• Podjetniška kolektivna pogodba ali splošni kat o pravicah iz delovnega razmerama
• Akt o ukrepih za preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu…

ZASEDBA DELOVNEGA MESTA
• Objava prostega delovnega mesta
• Izbira kandidata
• Potrdilo o prevzemu potrdila o prijavi v socialna zavarovanja…

POGODBA O ZAPOSLITVI
• Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas (več verzij – kratka oz. tisto kar zahteva ZDR, širša oziroma obsežnejša)
• Pogodba o zaposlitvi za določen čas
• Pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega (iz razloga organizacije dela, iz drugih razlogov na strani delavca)
• Pogodba o zaposlitvi z vodstvenim delavcem
• Pogodba o zaposlitvi s poslovodjo
• Pogodba o zaposlitvi s prokuristom
• Pogodba o opravljanju nalog prokurista (ni delovno razmerje)
• Pogodba o zaposlitvi s tujcem
• Pogodba o zaposlitvi s poskusnim delom
• Obvestilo o spremljanju delavca
• Ocena poskusnega dela
• Pogodba o zaposlitvi za opravljanje pripravništva
• Pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva…

SPREMEMBA DELOVNEGA RAZMERJA
• Nova pogodba o zaposlitvi
• Aneks k obstoječi pogodbi o zaposlitvi…

PREVZEM DELAVCEV K DRUGEMU DELODAJALCU (začasni, trajni prevzem)
• Obvestilo delavcu o prehodu
• Obvestilo sindikatu o prehodu
• Zapisnik o posvetovanju
• Aneks k pogodbi o zaposlitvi
• Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi odklonitve prehoda
• Odpoved delavca zaradi poslabšanja razmer pri prevzemniku…

PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA
• Obvestilo o kršitvi obveznosti iz delovnega razmerja in vabilo na zagovor
• Zapis zagovora delavca
• Obvestilo sindikatu
• Prepoved opravljanja dela
• Iz krivdnega razloga
• Opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga
• Iz razloga nesposobnosti
• Iz izrednega odpovednega razloga (različne variante)
• Iz poslovnega razloga
• Iz razloga nesposobnosti (objektivna, subjektivna, različni primeri – npr direktor; vodilni delavec, prokurist)
• Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi
• Pri istem delodajalcu
• Pri drugem delodajalcu
• Dogovor o skrajšanju odpovednega roka
• Dogovor o odpravnini
• Odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev
• Program reševanja presežnih delavcev
• Dogovor s sindikatom o določitvi kriterijev
• Obvestilo Zavodu RS za zaposlovanje o postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev
• Obvestilo Sindikatu o postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
• Obvestilo o prenehanju delovnega razmerja
• Zaradi poteka časa za katerega je bilo delovno razmerje sklenjeno
• Zaradi poteka delovnega dovoljenja tujcu
• Zaradi tega, ker je delavec postal invalid I. kategorije
• Vloga Inšpektoratu za delo za dovoljenje za odpoved pogodbe o zaposlitvi…

ORGANIZACIJA DELA
• Letni delovni koledar
• Obvestilo o plačilnem dnevu
• Obvestilo o spremembi plačilnega dneva
• Obvestilo o letnem dopustu
• Dogovor o možnosti izrabe letnega dopusta
• Odreditev nadurnega dela
• Odreditev prerazporeditve delovnega časa…

IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE
• Pogodba o izobraževanju…

DISCIPLINSKI POSTOPEK
• Obvestilo o uvedbi disciplinskega postopka
• Vabilo na zagovor
• Obvestilo sindikatu
• Zapisnik zagovora
• Odločba o disciplinski odgovornosti
• Izvršitev disciplinske sankcije..
ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
• Sporazum o odškodninski odgovornosti
• Dogovor o zmanjšanju višine škode…

ODPOVED DELAVCA
• Redna odpoved delavca
• Izredna odpoved delavca
• Obvestilo delodajalcu
• Izredna odpoved…

VARSTVO PRAVIC
• Zahteva za varstvo pravic
• Odločitev delodajalca o zahtevi za varstvo pravic (pozitivna, negativna)…

SINDIKAT
• Obvestilo sindikata o določitvi zaupnika
• Dogovor s sindikatom o določitvi števila zaupnikov…

EKONOMSKO ODVISNA OSEBA
• Podjemna pogodba
• Obvestilo, da je podjemnik ekonomsko odvisna oseba…

TOŽBE
• Zaradi neplačila plače, regresa za letni dopust, prevoza na in z dela, regresa za prehrano, odpravnine in odškodnine za nemožnost koriščenja odpovednega roka
• Zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi…

Priročnik smo vam pripravili v elektronski verziji (E-priročnik), ki se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (windows, mac, linux, iphone, android…). Program vam omogoča hitro iskanje in brskanje po elektronskem zapisu in nenazadnje tudi izpis izbranega vzorca.

Cena strokovne izdaje (e-knjige)…………………………..186,67 EUR
(Cena ne vključuje DDV)