InŠpekcijski Nadzor Po Novem 2020/2021, Založba Reforma

INŠPEKCIJSKI NADZOR PO NOVEM 2020/2021

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Strokovna izdaja predstavlja vse potrebne informacije in znanja, ki jih boste potrebovali tako pri ustreznem urejanju delovnih razmerij kot tudi ob morebitnem inšpekcijskem pregledu ter pri uveljavljanju in dokazovanju pravilnosti izvajanja zakonodaje s področja interventnih ukrepov!

 • nove pristojnosti in ukrepi delovne inšpekcije z novelo Zakona o inšpekciji dela (ZID-A),
 • posodobljen pregled upravne in sodne prakse delovne inšpekcije,
 • interventna zakonodaja in pristojnost ter ukrepi delovne inšpekcije,
 • predpisana in najpogosteje zahtevana dokumentacija,
 • obvezne evidence,
 • razmejitev med nadzorom v zasebnem in javnem sektorju,
 • kako lahko uspešno in učinkovito sodelujemo v postopku nadzora,
 • pooblastila in najpogostejše odločitve inšpektorjev,
 • analiza odločitev druge stopnje v upravnem odločanju, ki pomembno vplivajo na nadaljnjo prakso inšpekcije in ravnanja zavezancev,z
 • zbirka vzorcev, ki jih boste ob morebitnem pregledu potrebovali …

Avtor: Damjan Mašera univ.dipl. prav., z dolgoletnimi izkušnjami v teoriji in praksi s področja inšpekcijskega nadzora nad delovnimi razmerji. Zaposlen je na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na delovnem mestu vodje sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela. Delovne izkušnje med letoma 2008 in 2015 pridobival na Inšpektoratu RS za delo. Je avtor priročnika Inšpekcijski nadzor na področju delovnih razmerij v RS po novem (2015/2016). Kot avtor sodeluje tudi pri komentarjih Zakona o delovnih razmerjih in kot predavatelj v okviru izobraževanj in usposabljanj s področja delovnih razmerij ter drugih oblik dela. Sodeloval je pri analizi prej veljavnega Zakona o inšpekciji dela z namenom njegove posodobitve, kot tudi pri pripravi besedila in usklajevanju veljavnega Zakona o inšpekciji dela (ZID-1) in njegovih sprememb in dopolnitev. Njegovo trenutno delovno področje je povezano predvsem z vsebino Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakona o inšpekciji dela (ZID-1).

Interventna zakonodaja zaradi novega koronavirusa na področju ohranitve zaposlitev je vplivala tudi na delovna razmerja ter ustvarila nove pravice in obveznosti delodajalcev ter delavcev. S tem so nastale tudi nove pristojnosti ter ukrepi delovne inšpekcije, kar nas je vzpodbudilo, da v Založbi Reforma pripravimo posodobljeno strokovno izdajo E-priročnika s področja inšpekcijskega nadzora z naslovom:

INŠPEKCIJSKI NADZOR PO NOVEM
INŠPEKCIJSKI NADZOR NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ

Želimo namreč, da Vam na enem mestu predstavimo vse potrebne informacije in znanja, ki jih boste potrebovali tako pri ustreznem urejanju delovnih razmerij kot tudi ob morebitnem inšpekcijskem pregledu predvsem pri uveljavljanju in dokazovanju pravilnosti izvajanja zakonodaje s področja interventnih ukrepov….

Prav tako v strokovni izdaji avtor celostno zaobjame postopek inšpekcijskega nadzora, konkretno postopek delovne inšpekcije – od vloge inšpekcije, opisa pristojnosti in pooblastil, oboje tudi s praktičnega vidika in na koncu še analiza prakse oz. najpogostejših odločitev delovnih inšpektorjev, še posebej skozi oči drugostopenjskega odločanja, saj le-to pomembno vpliva na nadaljnjo prakso pri odločitvah inšpektorjev in na obveznosti zavezancev nadzora. Posebna pozornost je posvečena tudi pregledu najnovejše upravne in sodne prakse delovne inšpekcije.

 1. Inšpekcija dela
 2. Nastanek in namen
  2. Konvencija MOD št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini
 3. Inšpektorat RS za delo
 4. Organizacija
  2. ZID-1 – 2014
  3. Pristojnosti
  4. Razmejitev med nadzorom v zasebnem in javnem sektorju
  5. Programske usmeritve za delo inšpektorata
  6. Novela ZID-1A

III. Pooblastila in ukrepi inšpektorjev

 1. Načela in njihov vpliv na vodenje postopka
  2. Pooblastila inšpektorja
  3. Upravno odločanje

o a. upravna ureditvena odločba
o b. upravna prepovedna odločba
o c. opozorilo na podlagi ZIN

 1. Prekrškovni postopek

o a.plačilni nalog
o b.odločba o prekršku
o c.opomin
o d.opozorilo na podlagi ZP-1

 1. Prisilni izbris po ZFPPIPP
  6. Kazenska ovadba
  7. Posebna pooblastila in ukrepi delovnih inšpektorjev
  8. Posebne odgovornosti inšpektorjev, odškodninska odgovornost RS in inšpektorjev za ravnanja v postopku
 2. Interventna zakonodaja
 3. Pristojnosti za nadzor nad določbami interventne zakonodaje
  2. Ukrepi in sankcije za kršitve
 4. Inšpekcijski postopek v praksi
 5. Uvedba postopka
  2. Inšpekcijski pregled

o a. pregled pri delodajalcu
o b. nadzor na inšpektoratu na podlagi vabila (VZOREC za preložitev – opravičilo)
o c. predpisana dokumentacija
o d. obvezne evidence
o e. zahtevana dokumentacija

 1. Zapisnik – pripombe na zapisnik (VZOREC)
  4. Odločitev v postopku oziroma ustavitev postopka (VZOREC poročila o izvršitvi odločbe, VZOREC zahteve za odložitev izvršbe)
 2. Neposredni prekrškovni postopek na podlagi predloga drugega organa
  6. Pritožba zoper odločitve inšpektorjev (VZOREC)
  7. Pritožba zoper ravnanja inšpektorjev (VZOREC)
  8. Napotki za uspešno in učinkovito sodelovanje v postopku
 3. Analiza upravnega odločanja inšpektorjev za delo in odločitve v pritožbenem postopku
 4. Vpliv drugostopenjskega odločanja na odločitve inšpektorjev
  2. Vrste odločitev druge stopnje v upravnih odločitvah
  3. Posodobljena analiza odločitev po posamičnih institutih primeri in odločitve (2014-2019) + odločitve na upravnem in vrhovnem sodišču

Strokovni priročnik je namenjen direktorjem v privatnem in javnem sektorju, ravnateljem, računovodjem, pravnikom, zaposlenim v kadrovskih in splošnih službah, podjetnikom posameznikom, zaposlenim v javni upravi, sindikatom, skratka vsem, ki se na takšen ali drugačen način srečujete z delovnimi razmerji, saj vam bo strokovna izdaja kot taka predstavljala pomemben vir informacij, tako v preventivnem smislu, kot tudi v trenutku najave ali obiska delovne inšpekcije!

POMEMBNO – ZBIRKA VZORCEV! Prilagamo tudi najrazličnejše vzorce, ki jih boste ob morebitnem pregledu potrebovali npr: vzorec pripomb na zapisnik, vzorec poročila o izvršitvi odločbe, vzorec zahteve za odložitev izvršbe, vzorec pritožbe na odločitve inšpektorjev, vzorec pritožbe zoper ravnanja inšpektorjev,…

Vsak naročnik bo prejel kodo za prevzem E-knjige, ki se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (windows, mac, linux, iphone, android…) Program Vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah in nenazadnje tudi izpis želenega dela knjige ter izpis in popravek vzorcev ki jih v dani situaciji potrebujete.

Strokovno izdajo vam pošljemo takoj!

Cena strokovne izdaje………………………………….………………168,00 Eur

(V ceno ni vključen DDV)