Prve dopolnitve Novega velikega komentarja Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2015

Knjigo vam pošljemo takoj!

Avtorja:
Dr. Andraž Rangus  zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in
Sneža Mihailova Brojan univ. dipl. prav. zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pri naši založbi je v letih 2013/14 izšel strokovni priročnik NOVI VELIKI KOMENTAR ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN REFORME TRGA DELA 2013 avtorja mag. Darka Krašovca, strokovnjaka na področju delovnih razmerij v teoriji in praksi in avtorja številnih strokovnih izdaj in člankov s področja delovnega prava. Kot smo Vam ob izidu komentarja obljubili, smo ažurno spremljali vse spremembe, dopolnitve, uredbe, sklepe in dogovore med socialnimi partnerji ter nenazadnje tudi prakso. Dve leti po uveljavitvi Zakona o delovnih razmerjih (uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) smo se v založbi odločili, da pripravimo strokovno izdajo z vsemi novostmi in nenazadnje dopolnimo z nekaterimi relevantnimi odločbami delovnih in socialnih sodišč, ki bodo pokazale, ali in kako so se spremembe delovne zakonodaje iz leta 2013 odrazile v tožbenih zahtevkih in odločitvah sodišč v delovnih sporih.

Obveščamo Vas, da smo za Vas pripravili novo strokovni izdajo Novosti in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2015 – Prve dopolnitve Velikega komentarja ZDR-1 2015 (vse spremembe, dopolnitve, odločbe delovnih in socialnih sodišč…od 2013 do danes).

Po sprejetju ZDR-1 so se izkristalizirala posamezna strokovna vprašanja oziroma dileme glede izvajanja novih določb ZDR-1, v zvezi s katerimi bodo predstavljena sprejeta stališča Strokovne delovne skupine za spremljanje izvajanja ZDR-1 in odgovori oziroma pojasnila avtorjev ter pristojnega ministrstva.

Avtorja sta priznana strokovnjaka s področja delovnega prava.

Dr. Andraž Rangus je zaposlen na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, od začetka leta  2015 je v. d. generalnega direktorja Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, že od začetka zaposlitve je sodeloval pri pripravi komentarja zakona, dveh knjig ter enega priročnika s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, objavil več člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah (Pravna praksa, Podjetje in Delo, Zavarovalniški horizonti,…) ter kot predavatelj sodeloval na domačih in mednarodnih konferencah, tako s področja delovnih razmerij kot tudi pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Sneža Mihailova Brojan univ. dipl. prav. je zaposlena na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ima izkušnje na področju mednarodnega sodelovanja, delovnega prava, študentskega dela in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. V letih 2012 in 2013 je aktivno sodelovala pri reformi trga dela oziroma spremembah ZDR-1. Je avtorica več člankov, kot predavateljica je na področju delovnih razmerij sodelovala na domačih in mednarodnih konferencah.

Za lažjo predstavo o vsebini dopolnitev Vam predstavljamo dva primera iz vsebine:

Strokovna izdaja prinaša odgovore sodne prakse in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter posebne Strokovne delovne skupine za spremljanje izvajanja ZDR-1 na aktualne dileme na trgu dela in strokovna vprašanja, ki so se v zvezi z izvedbo novih določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) izpostavila v praksi, kot npr.

1. V zvezi z elementi delovnega razmerja (4. člen ZDR-1) in prepovedjo opravljanja dela na podlagi pogodb civilnega prava v primeru obstoja elementov delovnega razmerja (13. člen ZDR-1) vprašanje, v kakšnem obsegu so dovoljena začasna in občasna dela dijakov in študentov (t. i. študentsko delo) oziroma katera sta tisti moment oziroma način in dolžina obdobja opravljanja dela, ko element začasnosti oziroma občasnosti ni več podan ter za zakonito opravljanje dela napotnica ni zakonita podlaga, ampak je treba skleniti pogodbo o zaposlitvi?

Odgovore sodne prakse in stališče pristojnega ministrstva predstavljamo v novi strokovni izdaji, prav tako bodo opredeljene razmejitve med delovnim razmerjem in civilnimi pogodbami ter delovnim razmerjem in opravljanjem dejavnosti samostojnega podjetnika…

2.  Do vprašanja varstva starejših delavcev pred odpovedjo po 114. členu ZDR-1 se je opredelilo tako Vrhovno stališče RS, kot tudi navedena strokovna skupina in še posebej pristojno ministrstvo. Sodna praksa je v pomembnem pogledu upoštevanja znižanja starosti na račun otrok in upoštevanja dodane dobe v pokojninsko dobo zavzela drugačno stališče, kot se je do le-tega opredelilo ministrstvo. Ali bi to lahko pomenilo, da sodna praksa v večjem pogledu nasprotuje strokovnemu stališču ministrstva?

Odgovore sodne prakse in stališče pristojnega ministrstva predstavljamo v novi strokovni izdaji, prav tako bodo opredeljene razmejitve med vprašanjem, katere elemente znižanja starostne meje za upokojitev se upošteva pri varstvu starejših delavcev pred odpovedjo po 114. členu ZDR-1 ter vprašanjem, katere elemente se upošteva pri pridobitvi pravice do nadomestila za brezposelnost…

Novosti in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2015 – Prve dopolnitve Velikega komentarja ZDR-1 2015 je v knjigi in v elektronski verziji, ki se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (winows, mac, linux, iphone, android…) Program vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah in ne nazadnje tudi izpis želenega dela knjige. Vsi ki ste kupci predhodne izdaje Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2013 imate v prenaročilu 35% prednaročniški popust.

Knjiga je na zalogi in vam pošljemo takoj!

Cena knjige …….141,83 EUR
(V ceno ni vračunan DDV)