INŠPEKCIJSKI NADZOR NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ V RS PO NOVEM 2015!

Predpisana in najpogosteje zahtevana dokumentacija, obvezne evidence, razmejitev med nadzorom v zasebnem in javnem sektorju, kako lahko uspešno in učinkovito sodelujemo v postopku nadzora, pooblastila in najpogostejše odločitve inšpektorjev, analiza odločitev druge stopnje v upravnem odločanju, ki pomembno vplivajo na nadaljnjo prakso inšpekcije…

Avtor:  Damjan Mašera univ.dipl. prav.  
POMEMBNO –  VZORCI! Prilagamo tudi najrazličnejše vzorce, ki jih boste ob morebitnem pregledu potrebovali npr: vzorec pripomb na zapisnik, vzorec poročila o izvršitvi odločbe, vzorec zahteve za odložitev izvršbe, vzorec pritožbe na odločitve inšpektorjev, vzorec pritožbe zoper ravnanja inšpektorjev,…

Usklajeno z  vso obstoječo zakonodajo, z vsemi predpisi in uredbami  EU!
(Zakon o inšpekciji dela, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o prekrških, Zakon o delovnih razmerjih + ostali predpisi)

Ob seriji uspešnih priročnikov s področja delovnih razmerij: Veliki komentar Zakona o delovnih razmerij in reforme trga dela, Velika pravna knjiga vzorcev po ZDR-1, Tožbe na področju ZDR-1, Novosti in dopolnitve velikega komentarja ZDR-1 2015, smo se v Založbi Reforma na pobudo Vas, naših zvestih naročnikov, odločili, da pripravimo strokovno izdajo s področja inšpekcijskega nadzora z naslovom –

INŠPEKCIJSKI NADZOR NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ V RS PO NOVEM 2015!

Želimo namreč, da Vam na enem mestu predstavimo vse potrebne informacije in znanja, ki jih boste potrebovali ob morebitnem inšpekcijskem obisku in Vam na ta način prihraniti tako čas in denar, kot tudi neprijetne posledice in nepotreben stres.

Avtor priročnika Damjan Mašera univ.dipl. prav., ima dolgoletne izkušnje na tem področju tako v teoriji kot v praksi, saj je na Inšpektoratu RS za delo zadnja leta delal kot inšpektor za delo na sedežu inšpektorata, namestnik direktorice inšpekcije za nadzor delovnih razmerij. Skrbel je zlasti za procesno področje – ukrepanje na podlagi Zakona o inšpekciji dela, Zakona o inšpekcijskem nadzoru in Zakona o prekrških (priprava obveznih navodil, vzorcev odločb in dokumentov ter priprava stališč). Sodeloval je pri analizi predhodnega veljavnega Zakona o inšpekciji dela z namenom posodobitve le-tega, kot tudi pri pripravi in usklajevanju sedaj veljavnega Zakona o inšpekciji dela (ZID-1).

V strokovni izdaji celostno zaobjame postopek inšpekcijskega nadzora, konkretno postopek delovne inšpekcije – od vloge inšpekcije, opisa pristojnosti in pooblastil, oboje tudi s praktičnega vidika in na koncu še analiza prakse oz. najpogostejših odločitev delovnih inšpektorjev, še posebej skozi oči drugostopenjskega odločanja, saj le-to pomembno vpliva na nadaljnjo prakso pri odločitvah inšpektorjev in na obveznosti zavezancev nadzora.

V priročniku avtor podrobneje opisuje tudi naslednje teme:

I. Inšpekcija dela

 1. Nastanek in namen
 2. Konvencija MOD št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini

II. Inšpektorat RS za delo

 1. Organizacija
 2. Novi ZID-1 – 2014
 3. Pristojnosti
 4. Razmejitev med nadzorom v zasebnem in javnem sektorju
 5. Programske usmeritve za delo inšpektorata

III. Pooblastila in ukrepi inšpektorjev

 1. Načela in njihov vpliv na vodenje postopka
 2. Pooblastila inšpektorja
 3. Upravno odločanje
  • a. upravna ureditvena odločba
  • b. upravna prepovedna odločba
  • c. opozorilo na podlagi ZIN
 4. Prekrškovni postopek
  • a.plačilni nalog
  • b.odločba o prekršku
  • c.opomin
  • d.opozorilo na podlagi ZP-1
 5. Prisilni izbris po ZFPPIPP
 6. Kazenska ovadba
 7. Posebna pooblastila in ukrepi delovnih inšpektorjev
 8. Posebne odgovornosti inšpektorjev, odškodninska odgovornost RS in inšpektorjev za ravnanja v postopku

IV. Inšpekcijski postopek v praksi

 1. Uvedba postopka
 2. Inšpekcijski pregled
  • a. pregled pri delodajalcu
  • b. nadzor na inšpektoratu na podlagi vabila (VZOREC za preložitev – opravičilo)
  • c. predpisana dokumentacija
  • d. obvezne evidence
  • e. zahtevana dokumentacija
 3. Zapisnik – pripombe na zapisnik (VZOREC)
 4. Odločitev v postopku oziroma ustavitev postopka (VZOREC poročila o izvršitvi odločbe, VZOREC zahteve za odložitev izvršbe)
 5. Neposredni prekrškovni postopek na podlagi predloga drugega organa
 6. Pritožba zoper odločitve inšpektorjev (VZOREC)
 7. Pritožba zoper ravnanja inšpektorjev (VZOREC)
 8. Napotki za uspešno in učinkovito sodelovanje v postopku

V. Analiza upravnega odločanja inšpektorjev za delo in odločitve v pritožbenem postopku

 1. Vpliv drugostopenjskega odločanja na odločitve inšpektorjev
 2. Vrste odločitev druge stopnje v upravnih odločitvah
 3. Analiza odločitev po posamičnih institutih (leti 2014 in 2015) – 23 primerov in odločitev + odločitve na upravnem in vrhovnem sodišču

Strokovni priročnik je namenjen direktorjem v privatnem in javnem sektorju, ravnateljem, računovodjem, pravnikom, zaposlenim v kadrovskih in splošnih službah, podjetnikom posameznikom, zaposlenim v javni upravi, sindikatom, skratka vsem, ki se na takšen ali drugačen način srečujete z delovnimi razmerji, saj vam bo strokovna izdaja kot taka predstavljala pomemben vir informacij, tako v preventivnem smislu, kot tudi v trenutku najave ali obiska delovne inšpekcije!

Vsak naročnik, bo prejel poleg knjige (trda vezava) tudi elektronsko verzijo (e-book), ki se lahko bere na trenutno vseh dostopnih platformah (windows, mac, linux, iphone, android…) Program Vam omogoča hitro brskanje po elektronskem zapisu, iskanje po ključnih besedah in nenazadnje tudi izpis želenega dela knjige.

Priročnik je na zalogi in vam ga pošljemo takoj!

Cena priročnika ……… 204,40 EUR

(Cena ne vključuje DDV)